1397/08/15 14:14
رئيس جديد بانك ملي مركزي خمين معرفي شد
طی مراسمی با حضور احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و رضایی رئیس حوزه 4 شعب بانک ملی استان ، رئیس جدید بانک ملی شعبه مرکزی خمین معرفی شد .

در این مراسم آقای محمود رئیس اکبری بعنوان رئیس جدید بانک ملی شعبه مرکزی خمین معرفی شد .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved