1398/02/08 19:26
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان خمين برگزار شد
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان خمین به ریاست احمد طهرانی فرماندار شهرستان خمین و با حضور تعدادی از مسئولان دستگاه های اجرایی و روسای بانکهای عامل مرتبط در شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد .

 دراین جلسه در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با تولید منجمله عدم نقدینگی شرکت ها و صاحبان صنایع ، مشکلات فی مابین تعدادی از صنایع با ادارات منجمله مشکلات مالیاتی و... بحث وتبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved