1399/04/23 10:59
نشست مدير كل محيط زيست استان با فرماندار شهرستان خمين
نشست مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان و رئیس اداره محیط زیست شهرستان با فرماندار خمین با موضوع اتخاذ تمهیدات لازم در راستای پیشگیری از تخریب محیط زیست شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار شد .

در این نشست در خصوص لزوم پیشگیری از تخریب طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی ، پیشگیری از وقوع آتش سوزی در مراتع و مزارع بویژه در فصل تابستان ، تقویت سمن های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در شهرستان و ... بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved